«

Âl-i İmrân Suresi-31-32 Ayetler

Âl-i İmrân Suresi-31-32 Ayetler:

islambil.com

Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yağfir lekum 

zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm. 

  1. Meal: De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok ba- ğışlayandır, çok merhamet edendir.” De ki: “Allah’a ve Pey- gamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez. 

Muhammed Bilal Nadir Hazretleri bu Ayet-i Kerime ile ilgili bizlere şöyle buyurmaktadır; 

İzah: Rivâyet olunduğuna göre, Ey Habîbim! De ki: ″Eğer Allah ﷻ’ı seviyorsanız, bana tâbi olun ki, Allah ﷻ da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…″ diye geçen Âyet-i Kerîme nâzil ol- duğu zaman, Abdullah İbn-i Ubeyy Münâfığı, ″Muhammed kendine itaati, Allah ﷻ’a itaat gibi sayıyor ve Hristiyanların Îsâ’yı sevdikleri gibi, bizimde kendini sevmemizi emrediyor″ dedi. Bunun üzerine de Ey Resûlüm! De ki: ″Allah ’a ve Resûle itaat edin. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez″ diye geçen Âyet-i Kerîme nâzil oldu. 

Allah ﷻ’a ve Resûlü’ne itaatin farz olduğuna dair Kur’ân’da çok sayıda Âyet-i Kerîme vardır. Bu sebepledir ki, elli dört far- zın yirmi dördüncüsü, Allah ’a ve Resûlü’ne itaattir.

Âyet-i Kerîme’de geçen ″Allah ’a itaat edin″ emri, Kur’ân-ı Kerîm’e tâbi olup onunla amel etmektir. ″Resûle itaat edin″ emri de Resûlullah ’ın emirlerine uymak ve onun yaşadığı gibi yaşamaya ve onun sünnetlerine, Hadis-i Şerif’lerine tâbi olup onunla amel etmeye çalışmaktır. Çünkü Sultan-ı En- biyâ’nın sünnetlerine tâbi olup, onunla amel ve itikâd etme- dikçe, Allah ﷻ’a sevilemezsin. 

Allah ﷻ‘a inandığını ve O’nu sevdiğini iddia eden herkesin Al- lah ﷻ’ın Peygamberi olan Muhammed ﷺ ’e inanması, onu sevmesi ve onun yolundan ayrılmaması gerekir. Resûlullah ﷺ ‘ın yolundan ayrılan herkes, sapıklık içindedir. 

Kendisine itaatın şart olduğuna dair Resûlullah ﷺ şöyle bu- yurmuştur: 

″İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı Cennete girer. ″ 

″Yâ Resûlallah! Cennete girmeyi kim istemez ki? ″ denilince, buyurdu ki: ″Bana itaat edenler Cennete girer, bana karşı ge- lenler Cenneti istememiş demektir. ″3 

Yine bu hususta Peygamberimiz ﷺ Hadis-i Şerif’lerinde şöyle buyurmuştur: ″Kim bizim üzerinde bulunduğumuz yolun dı- şında başka bir amel işlerse, o amel reddedilir.4 

″Kim benden sonra öldürülen (unutturulan) sünnetimi diril- tirse, beni sevmiş olur. Kim de beni severse Cennette benimle beraber olur. ″5 

″Her kim benim sünnetimi ihyâ ederse, beni sevmiş olur. Beni seven kimse ise Cennette benimle beraberdir. ″6 

″Bu Kur’ân, ondan hoşlanmayanlara muhakkak zor gelir. Ona tâbi olanlara ise gâyet kolay gelir. Benim hadisimden hoşlan- mayanlara da hadisim muhakkak zor gelir. Ona tâbi olanlara ise, gayet kolay gelir. Her kim benim hadisimi dinler, ezberler ve amel ederse, mahşer günü Kur’ân ile gelir. Her kim de be- nim hadisimi önemsemeyerek hor görürse, yemin olsun ki Kur’ân’ı hor görmüş olur. Kim de Kur’ân’ı hor görürse, dünyâ ve ahrette hüsrâna uğrar. ″7 

″Ancak ben gönderildim ki, Peygamberlerin hâtemiyim ve ya- ratılış itibariyle de ilkiyim. Bana az söz ile çok mânâlar an- latma kabiliyeti verilmiştir. Bütün fütuhat bana açılmıştır. Ha- disler bana kısa ve toplu olarak güzel kelimeler ile çok büyük mânâlı olarak gelmiştir. Siz bu hadislerime uyar ve amel eder- seniz helâk olmazsınız. Yalnız hadisimi hiçe sayarak kıymete almayanlar helâk olurlar. ″8 

Bir Cevap Yaz

admin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *